โปรโมชั่น
โปรดตรวจสอบราคา / โปรโมชั่น กับผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาดี๊ดี ค่าบริการใหม่ มาตรญานเดียวกันทั่วประเทศ
เช็กระยะ10,000 - 50,0000 กม. 
ฟรีค่าแรง
รับแต้ม T-MEx

เช็กระยะ60,000-200,000 กม.
ค่าแรงใหม่ 
ลด10% ค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์
รับแต้มT-MEx 2เท่า

คุ้มโด๊นโดน กับโปรโมชั่นฉลองความสุข
 แบตเตอรี่ลดสูงสุด 400บาท
 เปลี่ยนยาง 3เส้น ฟรี1เส้น
 ตรวจเช็กฟรี 24 รายการ

เงื่อนไขการให้ส่วนลดอะไหล่และเคมีภัณฑ์
- เงื่อนไขทั้งหมดจำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้าโตโยต้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2563 และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
- ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้ออะไหล่ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่น ๆ ทดแทนได้
- ยกเว้นรถยนต์โตโยต้าที่มิได้จำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และรถยนต์โตโยต้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้แทนจำหน่ายและรถที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกค้ารายใหญ่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Fleet Sale)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- รายการอะไหล่/เคมีภัณฑ์ ตามคู่มือบำรุงมาตรฐาน
- โปรโมชัน ตรวจเช็กฟรี 24 รายการ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563
หลายคนเมื่อทำประกันภัยรถยนต์ แล้วไม่เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดความคุ้มครอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ และศึกษาคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์เหล่านี้เอาไว้ เพื่อให้เข้าใจ และเพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเอง

• วินาศภัย – ความเสียหายใดๆ ซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และยังรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ, ผลประโยชน์หรือรายได้ด้วย

• กรมธรรม์ (Policy) – เอกสารที่ออกโดยผู้รับประกันภัย โดยมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปซึ่ง ระบุถึงสาระสำคัญของข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

• ผู้เอาประกันภัย (The Insured) – คู่สัญญาประกันภัยซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่อผู้รับประกันภัย ตลอดจนมีหน้าที่ชำระเบี้ย ประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่เอาประกันภัยไว้ ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

• ผู้รับประกันภัย (The Insurer) – คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (โดยทั่วไปคือบริษัทประกันภัย) ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรม การประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิในการรับเบี้ยประกันภัย และมีหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในการชดใช้นั้น อาจชดใช้เป็นเงินสด การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือการหาของชิ้นใหม่มาแทนที่ได้รับความเสียหายก็ได้

• ผู้รับประโยชน์ (The Beneficiary) – เป็นบุคคลภายนอกสัญญาที่มีสิทธิเข้ารับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ผู้รับประโยชน์อาจ เป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ ในกรณีที่เป็นต่างบุคคล เมื่อมีผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่มีสิทธิ รับค่าสินไหมทดแทนอีกต่อไป

• ค่าสินไหมทดแทน (Claim Amount) – ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยความเสียหายดังกล่าว เป็นผลมาจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และมีจำนวนตามที่เสียหายจริง

• เบี้ยประกันภัย (Premium) – จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งใช้ให้กับผู้รับประกันภัย เนื่องจากสัญญาประกันภัยเป็นสัญญา ต่างตอบแทน ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ได้ จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยตามหน้าที่ของตน

• ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) – ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เช่น ในการประกันภัยรถยนต์มีการกำหนดความเสียหายส่วนแรกไว้ที่ 1,000 บาท/ครั้ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้ง หากความเสียหาย เท่ากับ 1,000 บาท หรือน้อยกว่า คุณจะไม่ได้รับการชดเชยจากทางบริษัทประกันภัย หากแต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง หากความเสียหายมากกว่า 1,000 บาทคุณจะจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เพิ่มขึ้นเอง ค่าเสียหายส่วนแรกจะมีส่วนในการทำให้มูลค่าเบี้ยประกันภัยของคุณลดลงได้ตามจำนวนที่ระบุ นอกเหนือจากนั้น ยังทำให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังมากขึ้น (เพราะการเกิดความเสียหายขึ้นจะหมายถึงการเสียค่าเสียหายส่วนแรกด้วย)

• ทุนเอาประกันภัยหรือจำนวนเงินที่เอาประกันภัย (Sum Insured) – จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามสัญญา

ขอบคุณข้อมูลจาก : SILKSPAN.COM
5 สัญญาณบอกเหตุ
แบตเตอรี่หมดอายุ
1.เริ่มมีอาการสตาร์ทเครื่องยนต์ติดยาก
2.ไฟหน้ารถเริ่มสว่างน้อยลง
3.กระจกไฟฟ้าเริ่มทำงานช้าลง
4.ระบบไฟฟ้าในรถเริ่มทำงานผิดปกติ
5.อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อยู่ที่ 1.5-2ปี
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินช่วงปีใหม่
เจอเหตุด่วนโปรดแจ้ง
191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
199 แจ้งเหตุไฟไหม้ สัตว์มีพิษเข้าบ้าน
1669 สถาบันแพทย์ฉุกเฉิน
1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล
1646 ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์
1197 บก.02 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
1193 ตำรวจทางหลวง
1543 อุบัติเหตุทางด่วน
1137 จส.100
1644 สวพ.91
11677 ร่วมด้วยช่วยกัน
ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางการเดินทางช่วงปีใหม่จ้า

Blizzard Size S 9 บาทเท่านั้น
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Toyota Privilege เท่านั้น
วันนี้ - 31 มี.ค.63v
สะสมคะแนน $ Points เพื่อใช้สิทธิแลกสินค้าพรีเมียมสุดชิค ในราคา เพียง 1 บาท 

สะสมคะแนนทุก
10 คะแนน แลกรับ ถุงผ้าลดโลกร้อน
20 คะแนน แลกรับ บริการอบโอโซนรถฟรี 1 ครั้ง
30 คะแนน แลกรับ ม่านบังแดด Toyota TRD
35 คะแนน แลกรับ พรบ. รถเก๋ง
50 คะแนน แลกรับ พรบ. รถกระบัง หรือ ชุดเติมลมยางดิจิตอล

เท่านั้นยังไม่พอ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Smileys Application
คูปองส่วนลด 500บาท สำหรับต่ออายุประกันภัย T Care
คูปองส่วนลด 500บาท สำหรับใช้บริการที่ศูนย์บริการ
ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ
รับ $ Point 5 Point เมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรก
รับทราบข่าวสารและสิทธิพิเศษก่อนใคร

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1.รถใหม่ 
เลือกระยะเวลาบริการได้ 3 หรือ 4ปี
เลือกรุ่นที่ชอบ เลือกสีที่ใช้ และเลือกกำหนดระยะทางการใช้ได้ด้วยตนเอง

2.จ่ายเท่ากันทุกเดือน 
แพ็คเกจเหมาจ่ายรายเดือน วางแผนค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม

3.ไม่ต้องใช้เงินดาวน์
อยากขับรถใหม่ง่ายกว่าที่คุณคิด มีรถใช้ง่ายๆไม่ต้องใช้เงินก้อน

4.บริการออนไลน์
สะดวกสบายกว่าที่เคย ให้คุณง่ายสบายกว่า กับบริการผ่านออนไลน์และโมบายแอพพลิเคชั่น ที่คุณรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว

5.มาตรฐานบริการจากโตโยต้า
ดูแลครอบคลุม ทั้งเรื่องซ่อมบำรุง เช็คระยะประกันภัย รวมถึงต่อภาษี
เช็คฟรี 24 รายการ ก่อนเดินทางมาแล้วววว 
ก่อนออกเดินทางเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่าลืมเช็ครถของท่านก่อน

☑ที่ปัดน้ำฝน และน้ำยาล้างกระจก
☑ระดับน้ำมันเครื่อง
☑ระดับน้ำในถังสำรอง และระดับน้ำหล่อเย็น
☑ระดับน้ำมันเบรก
☑ระดับน้ำมันพาวเวอร์
☑ไส้กรองอากาศเครื่องยนต์
☑สถาพยางรถยนต์
☑ตรวจเสียงเครื่องยนต์ขณะสตาร์ท
☑สายพานต่างๆ
☑ระบบไฟส่องสว่างและแตร
☑เข็มขัดนิรภัย
☑ระดับน้ำมันเกียร์
☑ระบบฟรีแป้นเหยียบ ครัช์ และเบรกมือ
☑โช๊คอัพหน้า-หลัง
☑ลูกหมากปีกนก
☑ลูกปืนล้อ
☑ระบบเครื่องปรับอากาศ พัดลม และน้ำยา
☑รอยรั่วและความผิดปกติของเครื่องยนต์
☑รอยรั่วและความผิดปกติของเกียร์
☑รอยรั่วและความผิดปกติของหม้อน้ำ
☑รอยรั่วและความผิดปกติของท่อทางน้ำ
☑รอยรั่วและความผิดปกติของพวงมาลัยพาวเวอร์

วันหยุดนี้เช็คฟรี ไม่มีพลาด
ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย
ด้วยความห่วงใย โตโยต้า สุวรรณภูมิ
ขัดโคม แวววับ แวววับ แวววับ

 เพียงคู่ละ 500 บาท เท่านั้น

โคมไฟหน้าอย่าปล่อยให้เหลือง
มาเปลี่ยนโคมเก่า ให้เป็นโคมใหม่กันเถอะ
ไฟหน้านั้นสำคัญมาก ถ้าไม่สว่าง
อย่าละลาย เข้ามาที่โตโยต้า สุวรรณภูมิจ้าา
1.รถใหม่ 
เลือกระยะเวลาบริการได้ 3 หรือ 4ปี
เลือกรุ่นที่ชอบ เลือกสีที่ใช้ และเลือกกำหนดระยะทางการใช้ได้ด้วยตนเอง
2.จ่ายเท่ากันทุกเดือน 
แพ็คเกจเหมาจ่ายรายเดือน วางแผนค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม
3.ไม่ต้องใช้เงินดาวน์
อยากขับรถใหม่ง่ายกว่าที่คุณคิด มีรถใช้ง่ายๆไม่ต้องใช้เงินก้อน
4.บริการออนไลน์
สะดวกสบายกว่าที่เคย ให้คุณง่ายสบายกว่า กับบริการผ่านออนไลน์และโมบายแอพพลิเคชั่น ที่คุณรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว
5.มาตรฐานบริการจากโตโยต้า
ดูแลครอบคลุม ทั้งเรื่องซ่อมบำรุง เช็คระยะประกันภัย รวมถึงต่อภาษี
TOYOTA SUVARNABHUMI CO.,LTD.
62/2 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
LINE ID :
@TOYOTASUVARN
SOCIAL
WITH JOIN US
VISITOR :