วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
โตโยต้า สุวรรณภูมิ จะเป็นองค์กรที่สร้างความสุขภายในที่ทํางาน นําคืนสิ่งที่ดีสู่สังคมก่อเกิดความผูกพันแบบคนรู้ใจกับลูกค้า และนํามาซึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืนตลอดไป
พันธกิจ
  1. บริการลูกค้าด้วยใจ อย่างมีคุณภาพเหนือมาตรฐาน
  2. คัดสรร สร้าง ดูแลรักษาบุคลากรที่ดี และมีคุณค่าเพื่อนําพาประโยชน์ สู่องค์กร และสังคม
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ด้วย TEAMWORK นํามาซึ่งความสุขและผลตอบแทนที่ยังยืน
TOYOTA SUVARNABHUMI CO.,LTD.
62/2 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
LINE ID :
@TOYOTASUVARN
SOCIAL
WITH JOIN US
VISITOR :